Privacyverklaring

CCCworks, gevestigd aan Laan van Kronenburg 14, 1083AS, Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.cccworks.nl – Laan van Kronenburg 14, 1083AS, Amstelveen 06-34796242

Kitty van der Kroon is de Functionaris Gegevensbescherming van CCCworks. Zij is te bereiken via Kitty@cccworks.nl

CCCworks is aangesloten bij de Noloc- de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs. Wij volgen de gedragscode van de Noloc, zie www.noloc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

CCCworks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

CCCworks verwerkt in een aantal gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Curriculum Vitae

– gezondheid

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CCCworks verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het uitvoeren van onze dienstverlening

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

– Om diensten te leveren

– CCCworks verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

CCCworks verzamelt gegevens die nodig zijn om een goed loopbaan, outplacement – of reïntegratie traject te kunnen uitvoeren. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor loopbaanadvies of reïntegratie en niet voor andere doeleinden.

De gegevens worden electronisch bewaard in een CRM systeem. Als de klant dit wil, kan hij inzage krijgen in zijn eigen dossier. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft de klant er recht op dat deze worden aangepast.

Gegevens over godsdienst, afkomst of politieke kleur worden door ons niet geregistreerd. Gevoelige gegevens die anderen aan ons overdragen, zoals medische informatie, worden door ons vertrouwelijk behandeld.

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

CCCworks neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CCCworks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gedurende de trajectbegeleiding gebruiken we een fysiek dossier. Dit wordt na afronding van het traject vernietigd door een papier versnipperaar.

Het electronisch dossier dat wordt bijgehouden in een beveiligd CRM systeem wordt 5 jaar bewaard.

Contact en betalingsgegevens blijven langer bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

CCCworks verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CCCworks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rapportages
We houden de opdrachtgever tijdens het traject op de hoogte van de voortgang. Dat doen we op hoofdlijnen, niet op details of op de inhoud van het traject. De cliënt geeft ons schriftelijke toestemming om het rapport aan de opdrachtgever te verstrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CCCworks gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CCCworks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cccworks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. CCCworks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CCCworks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cccworks.nl

Deze privacy verklaring is opgesteld via de privacy generator van https://veiliginternetten.nl/ en voldoet aan de richtlijnen per mei 2018

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, opdrachten en overeenkomsten van CCCworks. Ze zijn tevens van toepassing indien de opdrachtgever zelf consument is.

Artikel 2
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voorzover zij door het CCCworks schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3
Op de betrekkingen tussen CCCworks en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4
Definities:
– Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 1 van deze algemene voorwaarden genoemde diensten.
– Opdracht: de overeenkomst tussen CCCworks en de opdrachtgever.
– Cliënt: een medewerker die is aangewezen door de opdrachtgever, of een consument, die op basis van vrijwilligheid en bereidheid tot persoonlijke inzet heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 5
Aan oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en cliënt zijn geen kosten verbonden, waarbij onder oriënterend gesprek het eerste onderhoud met CCCworks wordt verstaan. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

Artikel 6
De opdracht komt eerst tot stand doordat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van CCCworks schriftelijk aanvaardt en de cliënt heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij CCCworks garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten.
Voorzover het individueel outplacement betreft geldt dit tot het tijdstip waarop de cliënt een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd, danwel voor een andere weg heeft gekozen, zoals zelfstandig ondernemerschap, studie, enz., danwel tot het tijdstip waarop de cliënt te kennen geeft de begeleiding door CCCworks niet langer te willen aanvaarden, c.q. CCCworks de begeleiding op de voet van artikel 9 heeft beëindigd, alles tenzij vooraf een ander tijdstip waarop de opdracht eindigt is overeengekomen in welk geval de opdracht op dat tijdstip eindigt.
Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.
Indien om welke reden dan ook de cliënt ten aanzien van zekere bedingen in deze algemene voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op de grond dat deze jegens hem onredelijk bezwarend zijn, dan blijven deze bedingen niettemin in de relatie tussen CCCworks en opdrachtgever geldig, tenzij opdrachtgever een zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en zodanige vernietiging door opdrachtgever wordt ingeroepen.

Artikel 7
De faciliteiten, informatie en diensten van CCCworks staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen loopbaanoriëntatie.
Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan CCCworks verstrekte opdracht. De door CCCworks verstrekte documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie.
CCCworks behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
CCCworks behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8
CCCworks behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen werknemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft, zal CCCworks de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever en de werknemer verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de werknemer.
Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de kandidaat verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan CCCworks de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.
CCCworks heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Voorts is CCCworks niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CCCworks is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het bureau kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 9
CCCworks kan, indien het dienstverband nog bestaat, na overleg met de opdrachtgever en indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht de begeleiding beëindigen indien de cliënt het begeleidingsproces obstrueert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de cliënt de adviezen die hem/haar door CCCworks worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal CCCworks de cliënt schriftelijk waarschuwen.

Artikel 10
De opdrachtgever is gehouden de door CCCworks ingediende declaratie volledig te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening. Bij niet tijdige betaling kan de begeleiding of advisering worden opgeschort of beëindigd, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever.
Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
Ter zake van buitengerechtelijke kosten zal door CCCworks in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening gebracht worden zonder dat CCCworks gehouden is die kosten te adstrueren.
Reclames omtrent een declaratie dienen binnen twee weken na de dag van verzending schriftelijk bij CCCworks te zijn ingediend

Artikel 11
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan CCCworks zijn toe te rekenen.
CCCworks heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CCCworks met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van CCCworks opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CCCworks niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12

CCCworks behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen zonder nadere berichtgeving.

 

CCCworks houdt zich aan de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld door de beroepsvereniging van loopbaanadviseurs (Noloc)